Polityka prywatności

Ośrodka Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman

1. Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman jest właścicielem strony internetowej: www.psychologiaszefa.pl i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej (Copyright © Wojciech Haman | Wszelkie prawa zastrzeżone.)

2. Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Ośrodka Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 28.06.2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Postanowienia Polityki Prywatności Ośrodka Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman w dowolnym momencie. Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman posiada pełnię praw autorskich do strony internetowej: www.psychologiaszefa.pl. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na tej stronie internetowej i w związku z tym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.

4. Administratorem bazy danych będzie: Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedzia 12B, 02-737 Warszawa, Polska. Baza danych będzie zawierać: imiona i nazwiska klientów i/lub nazwę firmy i dane kontaktowe.

5. Postanowienia Polityki Prywatności Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman obowiązują każdego Użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z strony www.psychologiaszefa.pl  Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman będzie zbierać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane firmy (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy. Wszystkie wyżej wymienione dane będą zbierane w celu realizacji usługi oraz zamówienia, utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej.

6. Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, każda osoba ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą i są zawarte w bazach danych. Ma prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

7. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Twoje dane osobowe podawane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora z którymi ściśle on współpracuje.

8. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących Użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.

9. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówienia a przetwarzanie ich nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na szkolenie otwarte.

– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeśli zakupiłeś produkt w naszym sklepie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

11. Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych osobowych Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

12. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się na stronie www.psychologiaszefa.pl pod zakładką: POLITYKA COOKIES. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strony internetowe www.psychologiaszefa.pl używają technologii cookies. Cookies są wykorzystywane przez stronę internetową www.psychologiaszefa.pl w celu spersonalizowania treści. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Jako Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze możesz aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

13. Strona internetowa www.psychologiaszefa.pl będzie promowana w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat i inne). Każdy Użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych.

14. Kontakt: biuro@kontraktosh.pl

Wersja kwiecień 2018 (aktualnie obowiązująca)